SŁUŻBA LITURGICZNA

LEKTORZY I MINISTRANCI

Zapraszam  wszystkich  chłopców , którzy  przystąpili  już  do Pierwszej  Komuni  św.,  pragnących  służyć  Jezusowi  Chrystusowi przy  ołtarzu  do  powiększenia wspólnoty  ministrantów  w  naszym Kościele.
 

porządek służenia ministrantów i lektorów

W niedziele i święta

Godz.

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

7.00

I

III

II

I

III

II

I

9.00

II

I

III

II

I

III

II

13.30

III

II

I

III

II

I

III

Święty Janie Bosko, św. Dominiku Savio, św. Stanisławie Kostko módlcie się za nami ! Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie !

W dni powszednie

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Listopad

II

III

I

II

III

I

Grudzień

III

I

II

III

I

II

Styczeń

I

II

III

I

II

III

Luty

II

III

I

II

III

I

Marzec

III

I

II

III

I

II

Kwiecień

I

II

III

I

II

III

Maj

II

III

I

II

III

I

Czerwiec

III

I

II

III

I

II

Lipiec

I

II

III

I

II

III

Ministrantura i lektorstwo to służba Bogu i ludziom ! Pokonujemy lenistwo i złą pogodę przychodząc na wyznaczony dyżur! To będzie widzialne świadectwo naszej miłości do Boga i mocnego naszego charakteru !

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

MODLITWA PO MSZY  ŚWIĘTEJ


Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

L.p.

Grupa I

Grupa II

Grupa III

1.

Kukla Albert

Jawień Michał

Matus Krzysztof

2.

Kukla Hubert

Matus Adrian

Skowronek Marcin

3.

Migdał Albert

Michalczyk Mateusz

Zagórski Filip

4.

Majer Dawid

Kałuża Maciej

Flasza Dawid

5.

Szostak Mateusz

Brzykcy Krystian

Migdał Patryk

6.

Palczewski Bartosz

7.

8.

ABC MINISTRANTA

1
1. Kto to jest ministrant?
Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw
liturgicznych.
Nazwa pochodzi od
„ministrare” to znaczy „
służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do
tego, aby liturgia była piękna.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy
świętej. Pomaga równie
ż po zakończeniu Mszy świętej.
2. Kiedy wchodzę do kościoła
1 . Pokazuję, że jestem ochrzczony: końce palców zanurzam w wodzie święcone
j i czynię znak
krzyża świętego!
Przy moim chrzcie kapłan trzykrotnie polał wodą moją głowę w znaku krzyża.
Powiedział przy tym:
“NN”, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i syna i Ducha Świętego” (“NN” to Twoje imię).
Znak krzyża uczyniony wodą święconą przy w
ejściu do kościoła, powinien przypominać
mi o tym, że jestem ochrzczony.
2. Zanim zajmę miejsce w kościele, albo udam się do zakrystii, przyklękam przed tabernakulum!
Tabernakulum
to szafka stojąca na środku, na osobnej podstawie w pobliżu ołtarza głów
nego
Tabernakulum służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu, czyli Świętych Hostii!
Wieczna lampka
(czerwona) wskazuje, że w tabernakulum znajduje się Najświętszy Sakrament.
W Najświętszym Sakramencie jest rzeczywiście obecny Jezus Chrystus.
W tym Świętym Chlebie
jest On tu obecny dla nas!
3. Zakrystia
*
Zakrystia
jest to pomieszczenie znajdujące się w każdym kościele. Przechowuje się w niej
naczynia, księgi i szaty liturgiczne, zaś kapłan, ministranci, lektorzy i inni usługujący,
przygotowuj
ą się w niej do uczestnictwa w liturgii.
*
Jak powinienem się zachować w zakrystii?
Zakrystia należy do kościoła!
rozmawiam w niej tylko cicho!
zdejmuję czapkę!
nie spożywam w niej nic (nie żuje także gumy!)
4
.
Punktualność ministranta
Na swój dyż
ur ministrancki, nie przychodź nigdy na ostatnią minutę!
Ponieważ:
musisz założyć komżę!
być może będziesz musiał jeszcze coś przenieść do prezbiterium, czyli tej części kościoła,
w której znajduje się ołtarz główny;
4
Skłon ciał
a jest również znakiem czci i uwielbienia.
*
Przyklękniecie:
Przyklękam zawsze na prawe
kolano, dotykając nim posadzki
Przyklęknięcie jest najważniejszym znakiem czci i uwielbienia. Jest ono znakiem adoracji: uniżam
się przed nieskończonym i niezmierzo
nym Bogiem i przed Jego Synem Jezusem Chrystusem.
Dlatego w kościele przyklękam tylko przed Najświętszy
m
Sakrament
em
.
*
Złożenie rąk:
Ręce powinny być zawsze złożone na wysokości piersi.
Ręce powinny być stale skierowane ku górze
Kiedy należy złożyć
ręce?
Gdy jako ministrant n
ie niesiesz żadnego przedmiotu.
10. Struktura Mszy świętej
1.
Obrzędy wstępne
* Miejsce: miejsce przewodniczenia
W obrzędach wstępnych przygotowujemy się do Mszy świętej. Dokonuje się to poprzez śpiew
pieśni, pozdrowienia, wpr
owadzenie, akt pokuty i modlitwę.
2. L
iturgia Słowa
* Miejsce: ambona
W liturgii Słowa słuchamy, co Bóg mówi nam przez słowa Pisma świętego, czyli Biblię i następnie
odpowiadamy na nie wyznaniem wiary i modlitwą.
3. Liturgia Eucharystyczna
* Miejsce:
ołtarz
Przygotowanie darów ofiarnych,
Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem,
Komunia święta.
W czasie przygotowania darów przygotowujemy stół ołtarzowy dla świętej Uczty Ofiarnej.
Podczas modlitwy eucharystycznej kapłan odmawia wielką modlitwę u
wielbienia i
dziękczynienia. Przy tym wypowiada on słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy. My angażujemy
się przez odp
owiedzi i wspólnotowe wezwanie.
W Komunii świętej Jezus przy
chodzi do nas w
świętej uczcie.
4. Obrzędy zak
ończenia
* Miejsce:
miejsce przew
odniczenia
Podczas obrzędów zakończenia umocnieni Słowem Bożym i Chlebem Życia, zostajemy przez
kapłana wysłani w świat: ,,Idźcie w pokoju Chrystusa”
Liturgia Słowa i Liturgia eucharystyczna są głównymi częściami Mszy świętej. Obrzędy wstępne
oraz obrzędy
zakończenia stanowią jej części ramowe.
5
Rok liturgiczny
11. Czego potrzebujemy do
liturgii Słowa?
* Lekcjonarz
Tak nazywa się Księga, w której
zawarte zostały wybrane teksty
Pisma Św. dla Mszy świętej:
Pierwsze czytanie,
Psalm responsoryjny,
Drugie czytanie,
Alleluja wraz z wersetem
przed
Ewan
gelią (Aklamacja)
Ewangelia.
W zakrystii znajduje się 7 tomów lekcjonarzy.
* Ambona
Z ambony obwieszczane są słowa Biblii, czyli czytania mszalne i Ewangelia.
Z
ambony
wyg
łaszane jest także kazanie (
homilia).
* Świece wraz ze świecznikami
(akolitki)
Podczas obwieszczania słów Ewangelii,
lektorzy
trzymają dwie świece.
Dlaczego?
W Ewangelii słuchamy
słów
Jezusa Chrystusa, które powinn
y
być światłem dla drogi nas
zego
życia. O tym mówią nam pł
onące świece podczas Ewangelii.
12. Jak uczestniczymy w liturgii Słowa?
* Z otwartymi uszami!
Słuchaj, gdy lektor czyta Lekcję!
Słuchaj, gdy kapłan lub diakon obwieszcza Ewangelię!
Słuchaj, także wtedy, gdy nic nie rozumiesz!
* Przez nasze odpowiedzi:
Po I czytaniu Śpiewamy refren psalmu responsoryjnego
Przed Ewangelią Przyłączamy się do śpiewu Alleluja
Po kazaniu Wyznajemy naszą wiarę odmawiając “Wierzę w Jednego Boga” (Credo); bierzemy
udział w wezwaniach modlitwy wie
rnych.
13. Ołtarz oraz to, co do niego należy.
* Ołtarz
Ołtarz jest miejscem sprawowania Najświętszej Ofiary i stołem Świętej Uczty.
1
Adwent
2
Okres
Narodzenia
Pańskiego
3
Okres zwykły
4
Wielki Post
5
Triduum
Paschalne
i okres
wielkanocny
6
Okres zwykły
6
* Krzyż
Na ołtarzu albo w jego pobliżu zawsze stoi krzyż. We
M
szy świętej świętujemy pamiątkę śmierci i
zmartwychwstani
a Jezusa Chrystusa. O tym ma nam właśnie przypominać krzyż. Pamiętaj o
słowach Jezusa z Ostatniej Wieczerzy:
“To jest moje Ciało, które za wa
s
będzie wydane”.
“To jest moja Krew, która za was będzie wylana”.
* Obrus ołtarzowy
Ponieważ ołtarz jest świętym
Stołem Pana, na którym sprawuje się Ucztę Paschalną, czyli Mszę
świętą, dlatego leży na nim także obrus. Nazywamy go obrusem ołtarzowym.
* Świece i kwiaty
Świece i kwiaty stojące na ołtarzu pokazuję nam, że Msza święta powinna być uroczystym
Świętem. Ta
kże w domu stawiamy na stole świece i kwiaty, gdy przeżywamy jakieś szczególne
święto. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu na ołtarzu nie powinny stać żadne kwiaty.
* Podczas przygotowania darów ofiarnych
Przygotowywany jest ołtarz dla Świętej Uczty. Kapł
anowi pomagają w tym ministranci:
Przynoszą mszał wraz z pulpitem.
Przynoszą kielich i to, co do niego należy.
Przynoszą chleb, wino i wo
dę.
Pomagają przy obmyciu rąk (lavabo)
*Mszał
W mszale nie
ma
tekst
ów
Pisma świętego do czytań mszalnych, lecz
modlitwy przeznaczone do
sprawowania Mszy świętej
.
14. Kielich oraz to, co do niego należy
* Kielich
Jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.
* Puryfikaterz
Tym ręczniczkiem oczyszcza się i osusza
kielich oraz patenę na Hostie.
* Palka
Służy do nakrycia kielicha mszalnego. Jest to kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.
* Korporał
Ten kawałek płótna w kształcie
kwadratu
rozkładany jest na ołtarzu. Na nim dopiero stawia się
kielich oraz patenę
z Hostią podczas liturgii eucharystycznej.
* Welon na kielich
W niektórych parafiach jest także używany welon na kielich. Jest to tkanina (chusta) koloru
białego lub koloru ornatu, którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych.
Pon
ownie kielich nakrywa się welonem po Komunii świętej.
* Hostie, wino i woda
* Głęboka patena w niej znajdują się hostie.
7
Większa hostia i wiele małych hostii (komunikantów). Jest to chleb przeznaczony do sprawowania
Mszy świętej.
* Naczynia do wina i wod
y (ampułki)
Podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej, a stoją one przeważnie na małej tacy. W czasie
przygotowania darów ofiarnych kapłan
miesza
odrobinę
wody z winem. Wino
oznacza bóstwo, a
wod
a
człowieczeństwo Chrystusa.
Czasem na dzbanuszkach znajd
ują się następujące litery:
V = łac. vinum = wino
A = łac. aqua = woda
15. Obmycie rąk
* Dzbanek (lawaterz)
Dzbanek z wodą jest przeznaczony do obmycia rąk.
* Taca
Woda podczas obmycia rąk, spływa do większego naczynia
tacy.
* Ręcznik (ręczniczek)
Przy czynności obmycia rąk używany jest ręczniczek. Ministrant trzyma rozłożony ręczniczek
przed kapłanem. Po zakończeniu tej czynności, ministrant składa go ponownie.
Dlaczego kapłan podczas przygotowania darów ofiarnych obmywa ręce?
Zanim kapłan odmówi
najważniejszą modlitwę mszalną
modlitwę eucharystyczną, pragnie
wszystkim uświadomić, że do spotkania z Bogiem i złożenia świętej Ofiary, potrzebne jest
wewnętrzne oczyszczenie, czyli czystość serca. Kapłan wypowiada słowa: “Obmyj mnie Panie z
mojej win
y i oczyść mnie z grzechu mojego”.
16. Modlitwa eucharystyczna
składa się z 11 elementów:
1. Rozpoczynamy Modlitwę eucharystyczną wezwaniami wprowadzającymi.
K
:
Pan z wami!
W
:
I z duchem twoim!
K
:
W górę serca!
W
:
Wznosimy je do Pana!
K
:
Dzięki składamy Panu Bogu naszemu!
W
:
Godne to i sprawiedliwe!
2. Dziękujemy i wielbimy
Boga Ojca, za Jezusa Chrystusa i za wszystko , co On dla nas uczynił. Dlatego właśnie modlitwa ta
nazywa się Modlitwą eucharystyczną .Greckie słowo “Eucharystia” znaczy “dziękczynienie”.
3.
Śpiewamy wspó
lnie
uwielbienie i chwałę Bogu w hymnie “Święty, Święty, Święty,”.
4. Prosimy
aby dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.
Równocze
ś
nie kapłan wyciąga
ręce nad darami i czyni znak krzyża.
8
5. Centrum Modlitwy eucharystycznej stanowią
słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy
(Przeistoczenia):
“To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. “To jest kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę.”
6. Lud odpowiada:
“Głosimy śmier
ć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale”.
7. Wspominamy
śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
8. Modlimy się
modlitwą ofiarowania. Mówi ona, że Ofiara Chrystusa jest obecna wśród nas.
9. Prosimy
aby
Bóg przez Komunię świętą zjednoczył wszystkich we wspólnocie z Chrystusem i wzajemnie
ze sobą.
10. Razem z nami świętują
Wielka wspólnota Kościoła(papież, biskupi, kapłani, diakoni, wszyscy wierzący na całej ziemi),
Święci w niebie(Najświętsza Maryja
Panna, Apostołowie i wielu innych),
Zmarli.
11. Kończymy Modlitwę eucharystyczną
słowami uwielbienia i chwały dla Pana Boga oraz potwierdzeniem przez “Amen”
“Przez Chrystusa,
z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha
Świętego, wszelka
cześć i chwała, przez wszystkie wieki, wieków
Wierni:
Amen.
17. Dzwonienie i kiedy używamy dzwonków i gong
Dzwonki zwracają u
wagę uczestnikom liturgii na coś
szczególnego i ważnego.
P
odczas Mszy
świętej używamy dzwonków w następujących
momentach:
* Zapowiedź przeistoczenia:
dzwonki
gdy kapłan po modlitwie, podczas której trzyma ręce wyciągnięte nad Kielichem
składa ręce nad tymże kielichem
* Podniesienie:
gong
podczas podniesienia Hostii św.; podczas podniesienia Kielicha,
dzwonki
po podniesieniu Kielicha.
* Na Komunię świętą
dzwonki
gdy po odmówieniu modlitw przed Komunią świętą kapłan przyklęka
,
zanim weźmie
do rąk Hostię św.
* Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu
3 razy gongiem
gdy kapłan błogosławi N
ajświętszym Sakramentem.
9
18. Podstawowa zasada dotycząca przyjmowania Komunii świętej
Nie przyjmuję nigdy Komunii świętej:
tylko dlatego, ponieważ inni, nawet wszyscy do niej przystępują!
albo gdy kłócisz się z kimś i nie jesteś gotów pojednać się z k
imś!
albo gdy przyjmując Komunię świętą, nie myślisz, albo dział
asz automatycznie!
Bezmyślność
j
est najgorszą rzeczą podczas przystępowania do Komunii świętej.
Komunia (sł
owo łacińskie) znaczy wspólnota
Gdy przystępujesz do Komunii świętej, wówczas
pomyśl, że w Świętym Chlebie Chrystus pragnie
w szczegól
ny sposób siebie nam podarować:
“To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”!
Przyjęcie Komunii świętej znaczy:
Jestem na nowo we wspólnocie z Chrystusem!
Jestem we wspólnocie ze wszystkimi c
hrześcijanami, którzy razem ze mną przystępują do
Komunii świętej!
Kiedy przyjąłeś Komunię świętą, wtedy
Usiądź na swoim miej
scu,
Nie rozglądaj się
wokoło po kościele!
Nie rozmawiaj z sąsiadem!
Patrz przed siebie i módl się przez chwilę w milczeni
u do Jezusa Chrystusa:
* DZIĘKUJ JEZUSOWI, że On przyszedł do ciebie i że On daje ci siłę do wierzenia
i kochania
bliźniego!
* PROŚ za tych, których kochasz (rodziców, krewnych, przyjaciół) za ludzi znajdujących się w
potrzebie (chorych, samotnych, głodnyc
h), za tych, dla których
musisz być lepszy, za zmarłych.
* MOŻESZ TAKŻE MODLIC SIĘ ZA SIEBIE: powiedzieć Jezusowi, do czego szczególnie ma On
udzielić ci siły i wytrwałości.
19. Przechowywanie Świętych Hostii
Prawie w każdej Mszy świętej po udzieleni Komunii świętej, pozostają Święte Hostie. Jako
wierzący katolicy wiemy, że kapłan wypowiedział nad chlebem słowa Jezusa z Ostatniej
Wieczerzy. Dzięki temu chleb przynoszony w
darach ofiarnych, chleb ze Mszy świętej, nie jest już
zwyczajnym chlebem, ale stał się czymś zupełnie innym i nowym:
On jest teraz Świętym Chlebem;
On jest Ciałem Chrystusa;
Jezus jest w nim prawdziwie obecny;
“To jest moje Ciało, które za was będz
ie wydane”
Słowa te są wyraźną obietnicą i przyrzeczeniem. Słowa te nie tracą na ważności także po Mszy
świętej.
* Tabernakulum
Dlatego Święte Hostie po Mszy świętej są przechowywane w specjalnej szafce zwanej
“tabernakulum”. Słowo to jest pochodzenia ła
cińskiego (“tabernaculum”) i oznacza “namiot”. W
Starym Testamencie znany był tzw. Namiot Świadectwa, który w czasie wędrówki Izraelitów był
świętym miejscem przebywania i obecności Boga wśród ludu, a zarazem świątynią prawdziwego
Boga.
10
* Wieczna lampka
J
est to znak obecności Świętych Hostii
Najświętszego Sakramentu w tabernakulum. Wieczna
lampka pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest wśród nas obecny w Świętych Hostiach, także poza
Mszą świętą.
Przyklęknięcie
Przyklękając przed tabernakulum, uwielbiam i
czczę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest
obecny w Najświętszym Sakramencie jako Chleb Życia.
* Puszka
Konsekrowane Hostie, które pozostały po rozdzieleniu Komunii świętej, przechowywane są w
specjalnym naczyniu liturgicznym
w puszcze, która zamkn
ięta jest przykrywką. Czasami nakłada
się na puszkę małą sukienkę (pelerynkę) jako znak czci dla Najświętszego Sakramentu. Właściwa
nazwa tego naczynia liturgicznego brzmi „cyborium”.
* Monstrancja
Niekiedy kapłan ukazuje Świętą Hostię w specjalnym naczyn
iu liturgicznym, które nazywa się
monstrancją. Służy ona do wystawienia Najświętszego Sakramentu w celu adorowania go i
noszenia w procesji. Kapłan błogosławi też wiernych Świętą Hostią w monstrancji. Ministranci
dzwonią przy tym dzwonkami lub gongiem (3x)
. Słowo ,,monstrancja” pochodzi od łacińskiego
słowa „monstrare”
„pokazywać”.
2o. Inne nazwy Najświętszego Sakramentu
Na oznaczenie Świętych Hostii znajdujących się w tabernakulum, istnieją jeszcze inne nazwy:
* Święta Eucharystia
Słowo „Eucharystia”
znaczy „dziękczynienie”. Hostie stają się podczas Modlitwy eucharystycznej
Ciałem Chrystusa. Ponieważ słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy są centrum wielkiej modlitwy
dziękczynienia, dlatego możemy również powiedzieć: ,,przyjąłem Świętą Eucharystię”.
*
Przenajświętszy Sakrament
Ciało Chrystusa pod postacią chleba jest największą świętością Kościoła.
* Sakrament ołtarza
Komunia święta należy do siedmiu sakramentów świętych Kościoła. Jest ona sakramentem, który
udzielany jest z ołtarza.
21. Woda Święcon
a
Gdy kapłan kropi wiernych wodą święconą, to jest to przypomnienie Chrztu i odnowienie decyzji
odrzucenia zła i wyboru dobra.
Obrzęd ten nazywa się pokropieniem albo aspersją (od łac. słowa
aspersgere
, to znaczy
pokrapiać
).
Gdy kapłan kropi wodą świę
coną określone przedmioty, wtedy znaczy to, że Bóg bierze pod
swoją szczególną opiekę ludzi, którzy te poświęcone r
zeczy będą nosić lub posiadać.
* Kociołek do święconej wody.
Jest to naczynie wyglądem swoim przypominaj
ące małe wiaderko. Posiada ono „
rącz
do
noszenia. Podczas liturgii kociołek noszą ministranci.
11
* Kropidło
Kapłan używa kropidła wówczas, gdy pragnie on wiernych, albo określone przedmioty poświęcić
wodą święconą.
22. Różne nabożeństwa liturgiczne
* Nabożeństwo Różańcowe
* Nabożeństwo Sł
owa Bożego
* Procesja b
łagalna
* Nabożeństwo czerwcowe
* Droga Krzyżowa
* Nieszpory
* Nabożeństwo majowe
* Nabożeństwo do św. Antoniego
* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
* Nabożeństwo pierwszopiątkowe
* Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
*
Nabożeństwo dla chorych
Facebook